• Email: lamaehos@gmail.com
  • Contact: 077-559116

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม
อ่าน: 12   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-06-28

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม

รายละเอียดนโยบายตามเอกสาร ...อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละแม ประจำปี 2561
อ่าน: 17   โดย: จารินี วังสว่าง ประกาศล่าสุด: 2018-06-14

...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณ
อ่าน: 14   โดย: จารินี วังสว่าง ประกาศล่าสุด: 2018-06-14

...อ่านต่อ

DOWNLOAD DOCUMENT (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/03/2018 เอกสารการประชุมติดตามการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 ไฟล์นำเสนอ 26
# 14/03/2018 ร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 32
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับ ฉ.11 สำหรับแพทย์ เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 31
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 24
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 23
# 28/06/2017 มาตรฐานบริการคุณภาพ HPH เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 79
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 117
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 129
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 168
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 403
DOWNLOAD DOCUMENT (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 403
# 21/09/2016 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ(mis) โรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 322
# 10/10/2016 คำศัพท์งานคุณภาพ HA เอกสารงานคุณภาพ 247
# 08/09/2016 เอกสารความรู้พื้นฐานงานคุณภาพ (HA) เอกสารงานคุณภาพ 199
# 24/11/2016 เอกสารคู่มือการบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 181
# 19/10/2016 คู่มือการใช้ระบบอ่านประกาศย้อนหลังในระบบ hosxp เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 175
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 168
# 28/11/2016 แบบฟอร์มนิยามตัวชี้วัดโรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 167
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 129
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 117