• Email: lamaehos@gmail.com
  • Contact: 077-559116

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือนมิถุนายน 2562
อ่าน: 12   โดย: วีรยา สมบูรณ์ ประกาศล่าสุด: 2019-07-01

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือนมิถุนายน 2562

...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)
อ่าน: 64   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2019-06-12

ประกาศโรงพยาบาลละแม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน ...อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม
อ่าน: 55   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2019-06-06

โรงพยาบาลละแม เป็นโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสา ...อ่านต่อ


DOWNLOAD DOCUMENT (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 30/07/2019 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เอกสารทางราชการทั่วไป 5
# 30/07/2019 นโยบายการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เอกสารงานคุณภาพ 7
# 27/06/2019 คำสั่ง HA+HPH รพ.ละแม 2562 เอกสารทางราชการทั่วไป 15
# 15/03/2019 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน เอกสารทางราชการทั่วไป 39
# 14/03/2019 EB13 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข. ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข. พ.ศ.2556 เอกสารทางราชการทั่วไป 63
# 14/03/2019 EB13 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537 เอกสารทางราชการทั่วไป 36
# 14/03/2019 EB13 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เอกสารทางราชการทั่วไป 27
# 14/03/2019 EB13 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกข้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เอกสารทางราชการทั่วไป 29
# 14/03/2019 EB13 - พรบ.ขรก.พลเรือน เอกสารทางราชการทั่วไป 30
# 22/03/2018 เอกสารการประชุมติดตามการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 ไฟล์นำเสนอ 83
DOWNLOAD DOCUMENT (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 637
# 21/09/2016 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ(mis) โรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 492
# 10/10/2016 คำศัพท์งานคุณภาพ HA เอกสารงานคุณภาพ 368
# 08/09/2016 เอกสารความรู้พื้นฐานงานคุณภาพ (HA) เอกสารงานคุณภาพ 349
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 321
# 19/10/2016 คู่มือการใช้ระบบอ่านประกาศย้อนหลังในระบบ hosxp เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 299
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 265
# 24/11/2016 เอกสารคู่มือการบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 255
# 28/11/2016 แบบฟอร์มนิยามตัวชี้วัดโรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 246
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 204