• Email: lamaehos@gmail.com
  • Contact: 077-559116

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงพยาบาลละแม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
อ่าน: 37   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2019-01-10

ประกาศ โรงพยาบาลละแม
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

...อ่านต่อ

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์
อ่าน: 10   โดย: วีรยา สมบูรณ์ ประกาศล่าสุด: 2019-01-10

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
อ่าน: 138   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-10-02

ประกาศโรงพยาบาลละแม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ...อ่านต่อ

DOWNLOAD DOCUMENT (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/03/2018 เอกสารการประชุมติดตามการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 ไฟล์นำเสนอ 53
# 14/03/2018 ร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 61
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับ ฉ.11 สำหรับแพทย์ เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 76
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 79
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 66
# 28/06/2017 มาตรฐานบริการคุณภาพ HPH เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 115
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 171
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 200
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 249
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 505
DOWNLOAD DOCUMENT (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 505
# 21/09/2016 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ(mis) โรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 410
# 08/09/2016 เอกสารความรู้พื้นฐานงานคุณภาพ (HA) เอกสารงานคุณภาพ 297
# 10/10/2016 คำศัพท์งานคุณภาพ HA เอกสารงานคุณภาพ 285
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 249
# 19/10/2016 คู่มือการใช้ระบบอ่านประกาศย้อนหลังในระบบ hosxp เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 240
# 28/11/2016 แบบฟอร์มนิยามตัวชี้วัดโรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 213
# 24/11/2016 เอกสารคู่มือการบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 210
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 200
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 171