• Email: lamaehos@gmail.com
  • Contact: 077-559116

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
อ่าน: 42   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-10-02

ประกาศโรงพยาบาลละแม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม
อ่าน: 31   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-06-28

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม

รายละเอียดนโยบายตามเอกสาร ...อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละแม ประจำปี 2561
อ่าน: 35   โดย: จารินี วังสว่าง ประกาศล่าสุด: 2018-06-14

...อ่านต่อ

DOWNLOAD DOCUMENT (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/03/2018 เอกสารการประชุมติดตามการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 ไฟล์นำเสนอ 34
# 14/03/2018 ร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 40
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับ ฉ.11 สำหรับแพทย์ เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 47
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 41
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 35
# 28/06/2017 มาตรฐานบริการคุณภาพ HPH เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 93
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 136
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 148
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 189
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 434
DOWNLOAD DOCUMENT (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 434
# 21/09/2016 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ(mis) โรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 342
# 10/10/2016 คำศัพท์งานคุณภาพ HA เอกสารงานคุณภาพ 257
# 08/09/2016 เอกสารความรู้พื้นฐานงานคุณภาพ (HA) เอกสารงานคุณภาพ 234
# 19/10/2016 คู่มือการใช้ระบบอ่านประกาศย้อนหลังในระบบ hosxp เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 193
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 189
# 24/11/2016 เอกสารคู่มือการบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 188
# 28/11/2016 แบบฟอร์มนิยามตัวชี้วัดโรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 182
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 148
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 136