• Email: lamaehos@gmail.com
  • Contact: 077-559116

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
อ่าน: 107   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-10-02

ประกาศโรงพยาบาลละแม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ...อ่านต่อ

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม
อ่าน: 52   โดย: จีระยุทธ ปิ่นสุวรรณ ประกาศล่าสุด: 2018-06-28

ประกาศโรงพยาบาลละแม เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลละแม

รายละเอียดนโยบายตามเอกสาร ...อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละแม ประจำปี 2561
อ่าน: 56   โดย: จารินี วังสว่าง ประกาศล่าสุด: 2018-06-14

...อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด..

N E W S !!

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน-วัสดุงานบ้านงานครัวปีงบประมาณ 2562ผายเว็ปไซด์ข
อ่าน: 1   โดย: วีรยา สมบูรณ์ ประกาศล่าสุด: 2018-12-13

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน-วัสดุงานบ้านงานครัวปีงบประมาณ 2562ผายเว็ปไซ ...อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ปีงบประมาณ 2562ผายเว็ปไ
อ่าน: 1   โดย: วีรยา สมบูรณ์ ประกาศล่าสุด: 2018-12-13

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ปีงบประมาณ 2562ผายเว ...อ่านต่อ

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาซื้อว.งานบ้านงานครัว
อ่าน: 1   โดย: วีรยา สมบูรณ์ ประกาศล่าสุด: 2018-12-12

ซื้อน้ำยาล้างจาน 8170 บาท

...อ่านต่อ

DOWNLOAD DOCUMENT (เรื่องใหม่)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 22/03/2018 เอกสารการประชุมติดตามการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 ไฟล์นำเสนอ 45
# 14/03/2018 ร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 54
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับ ฉ.11 สำหรับแพทย์ เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 64
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 66
# 14/03/2018 แบบฟอร์มขอรับเงินค่าทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 57
# 28/06/2017 มาตรฐานบริการคุณภาพ HPH เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 107
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 161
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 173
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 222
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 463
DOWNLOAD DOCUMENT (ยอดนิยม)
# วันที่โพสต์ ชื่อรายการโหลด ประเภท จำนวนผู้เข้าชม
# 28/09/2016 นำเสนอผลงานคุณภาพ IM ปี 2559 เอกสารงานคุณภาพ 463
# 21/09/2016 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ(mis) โรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 373
# 08/09/2016 เอกสารความรู้พื้นฐานงานคุณภาพ (HA) เอกสารงานคุณภาพ 276
# 10/10/2016 คำศัพท์งานคุณภาพ HA เอกสารงานคุณภาพ 275
# 15/11/2016 ระบบ - สัญลักษณ์ใน HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 222
# 19/10/2016 คู่มือการใช้ระบบอ่านประกาศย้อนหลังในระบบ hosxp เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 218
# 24/11/2016 เอกสารคู่มือการบันทึก 50 แฟ้ม HOSxP เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 199
# 28/11/2016 แบบฟอร์มนิยามตัวชี้วัดโรงพยาบาลละแม เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 199
# 27/03/2017 โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 173
# 04/05/2017 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 เอกสารคู่มือ-แบบฟอร์ม 161